bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Sposoby załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym regulującym sposób przyjmowania i załatwiania spraw przez organ administracji publicznej, jakim jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
im. Cypriana Kamila Norwida w Olsztynie, jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23), a ponadto instrukcja kancelaryjna, której obowiązek sporządzenia wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446, z 2016 r. poz. 352).
Korespondencję przyjmuje sekretariat i ewidencjonuję ją ilościowo w rejestrze
kancelaryjnym, a następnie przekazuje poszczególnym osobom funkcyjnym.
Informację o stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania zainteresowani mogą uzyskać na drodze elektronicznej - poczta e-mail, lub pod numerami telefonicznymi.
W celu uzyskania informacji o stanie spraw indywidualnych uprzejmie prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Bezpośrednim odpowiedzialnym za załatwienie sprawy w ramach danego stanowiska jest pracownik, któremu sprawę przekazano do załatwienia, a za wszystkie sprawy załatwiane w szkole odpowiada dyrektor.

Informacji odnośnie załatwianych spraw można uzyskać:
- osobiście, w sekretariacie szkoły, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00
- telefonicznie, pod numerem 89 542 82 33 wew. 32
89 542 82 14
- mailowo: zso4@poczta.fm

Sprawy załatwiać można:
- osobiście, w sekretariacie szkoły
- za pomocą platformy ePUAP

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów codziennie w godzinach 10:00-13:00Opublikował: Robert Jeleński
Publikacja dnia: 06.06.2016
Podpisał: Robert Jeleński
Dokument z dnia: 11.05.2016
Dokument oglądany razy: 2 043